РЕКЛАМАЦИЯ И ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

1. Физическите лица – клиенти на ФОТ, които не са еднолични търговци, и са закупили стока, съдържаща цифрови елементи, се ползват от предвидения в закона (ЗЗП/ЗПЦСЦУЦС) минимален срок от 2 г., считано от датата на доставката на стоката, в рамките на който могат да предявят рекламация за отстраняване на дефект, покрит от гаранцията ни, при условие, че уредът не се ползва за търговски/професионални цели.

2. При получаването на стоката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ или посоченото от него лице-получател е длъжен незабавно да я прегледа, и в случай, че констатира видими недостатъци като: нарушена цялост на опаковката, козметични транспортни дефекти, липса на придружаващи аксесоари, липса на придружаващи документи /който и да е от изискваните от българското законодателство/, незабавно да информира лицето, извършващо доставката.

3. В случай, че са налични видими дефекти или установени липси в окомплектовката, в присъствие на куриера или лицето извършващо доставката, се съставя констативен протокол за отказ от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или посочено от него лице-получател да получи пратката и информира ФОТ в писмен вид на следният имейл адрес: [email protected].

4. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ или посоченото от него лице-получател не направи оглед на получената стока и не предяви незабавни претенции за видими недостатъци на стоката пред лицето извърщващо доставката, стоката се смята за одобрена, и ПОТРЕБИТЕЛЯТ губи право да претендира за такива недостатъци на по-късен етап.

5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от сключения договор от разстояние без да посочва причина, без да дължи неустойка или обезщетение, в срок до 14 дни, считано от датата на получаване на стоката, съгласно чл.50 ЗЗП.

6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява писмено на ФОТ за решението си да се откаже от договора за продажба  преди изтичането на 14-дневния срок по чл.50 от ЗЗП, като изпраща  формуляр за отказ на имейл: [email protected]. ФОТ изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ незабавно потвърждение на получено заявление за отказ от договор за продажба. ФОТ може, по своя преценка, да избере да вземе стоката сам, като уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за това с потвърждението по предходното изречение. 

7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ връща стоката на ФОТ в 14-дневен срок от предявяване на претенцията и заплаща транспортните разходи за връщане на стоката, съгласно посоченото в  чл.55 ал.2 от ЗЗП. Крайният срок за връщане на стоката обратно на ФОТ е преди изтичането на 14-дневния срок на адрес: София, п.к.1618, бул. „Овча купел“ №13.

8. ФОТ възстановява заплатената сума от ПОТРЕБИТЕЛЯ за закупения продукт, в срок до 10 работни дни, считано от датата на получаване обратно на върнатата от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока.

9. На основание на чл.55 ал.4 от ЗЗП ФОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. ФОТ отбива от заплатената сума 15% и възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ остатъчната стойност, когато стоката е върната в лош търговски вид /нарушена или липсваща опаковка/; ФОТ отбива от заплатената сума 25% и възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ остатъчната стойност, когато стоката е върната с видими следи и/или дефекти, които са резултат от употреба извън обичайния начин, необходим за установяване на естеството, характеристиките и функционирането й.

10. При механична повреда с пряко влияние върху функционалността на стоката, причинена от потребителско действие, резултат от употреба извън обичайния начин, необходим за установяване на естеството, характеристиките и функционирането й и в разрез с предписанията на производителя, ФОТ има право да направи отбив в по-голям от посочените по-горе процент след констативен протокол за повредата издаден от оторизиран сервиз.

11. Правото на отказ от договор за продажба от разстояние в 14-дневен срок по чл.50 от ЗЗП не се прилага:

     • за доставка на стоки, изработени по поръчка на ПОТРЕБИТЕЛЯ или съобразно неговите индивидуални изисквания;

     • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

     • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

     • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

     • за доставка на запечатан компютърен софтуер, който е разпечатан след доставката;

     • за стоки, предадени и получени директно от склада или офиса на ФОТ, по отношение на които стоки ПОТРЕБИТЕЛЯТ е имал възможност и е извършил преглед, направил е проверка на функционалността, качеството и окомплектовката на тези стоки и ПОТРЕБИТЕЛЯТ ги е одобрил и отнесъл от склада или офиса. С подписване на протокола за приемо-предаването се счита, че действията по предходното изречение са извършени.

12. Правото на отказ от договор за продажба от разстояние в 14-дневен срок по чл.50 от ЗЗП не се прилага за продукти приведени в режим на работа със задължителен, обявен от ФОТ и производителя оторизиран монтаж с оглед на безопасност и нормално функциониране, без прилежаща документация (заверена гаранционна карта от оторизирана сервизна база за извършени монтажни и демонтажни дейности) потвърждаваща спазени предписания, и съответна правилна експлоатация на уреда.

Продуктът е добавен в любими
Product added to compare.

FOT.BG използва "бисквитки", за да подобри вашето

преживяване и да анализира трафика към сайта.