ПОЛИТИКА

НА „ФОТ“ ООД ПО ПРОДАЖБА НА ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА

  pdfДЕКЛАРАЦИЯ НА КЛИЕНТА

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Чл.1. Настоящата политика има за цел да установи правила за работа на служителите на „ФОТ“ ООД с регулирани  прекурсори на взривни вещества и продажбата на тези вещества на трети лица в съответствие с разпоредбата на РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  2019/1148  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА от  20 юни  2019 година, по-долу наричан „Регламент“.

Чл.2. Определения, съгласно Регламента:

  • „регулиран прекурсор на взривни вещества“ означава вещество, посочено в Прилорзжение I или II по-долу, включително смес или друго вещество, в които е налично вещество, посочено в тези приложения, с изключение на хомогенни смеси от повече от пет съставки, в които концентрацията на всяко вещество, посочено в Приложение I или II, е под 1 масов процент.
  • „прекурсор на взривни вещества под ограничение“ означава вещество, посочено в Приложение I, в концентрация, по-висока от съответната пределно допустима стойност, посочена в колона 2 от таблицата в приложение I, включително смес или друго вещество, в които е налично вещество, посочено в това приложение, в концентрация, по-висока от съответната пределно допустима стойност;
  • „предоставяне“ означава всяка доставка, независимо дали срещу заплащане или безплатно на регулирани прекурсори на взривни вещества;
  • „въвеждане“ означава актът на внасяне на регулирани прекурсори на взривни вещества на територията на държава членка на ЕС, без оглед на местоназначението му в Съюза, независимо дали от друга държава членка или от трета държава, в условията на който и да е митнически режим, включително транзит;

- „подозрителна трансакция“ означава всяка трансакция с регулирани  прекурсори на взривни вещества, за която има основателни причини да се подозира, че веществото или сместа са предназначени за незаконно производство на взривни вещества;

„масов  потребител“  означава  всяко  физическо  или  юридическо  лице,  за което  закупуването на регулирани  прекурсори на взривни вещества е с  цел,  която  не  е  свързана  с неговата  стопанска  дейност,  занятие  или  професия;

- „професионален потребител“ означава всяко физическо или юридическо лице или публичноправен субект, или група от  такива лица или субекти,  за  които може да се докаже,  че се нуждаят от прекурсор на взривни вещества под ограничение за цели, свързани с тяхната стопанска дейност,  занятие или професия, при условие че тези цели не включват предоставяне на друго лице на прекурсора на взривни вещества под ограничение.

- „икономически оператор“ означава всяко физическо или юридическо лице или публичноправен субект, или група от такива лица или субекти, които  предоставят  регулирани  прекурсори  на  взривни  вещества на  пазара,  офлайн  или онлайн, включително на онлайн места за търговия.

 

ІІ. РЕГУЛИРАНИ ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТА

Чл.3. Регламент 2019/1148 разделя прекурсорите на взривни вещества на две групи, включени в Приложение І и ІІ, както следва:

ПРИЛОЖЕНИЕ  I

ПРЕКУРСОРИ  НА  ВЗРИВНИ  ВЕЩЕСТВА  ПОД  ОГРАНИЧЕНИЕ

Списък на вещества, които не се предоставят на масовия потребител и не се въвеждат, притежават или употребяват от масовия потребител, в самостоятелен вид или в смеси или вещества, които съдържат такива вещества, освен ако концентрацията не е равна или по-ниска от пределно допустимите стойности, определени в колона 2, и по отношение на които подозрителните трансакции и значителните липси и кражби трябва да бъдат докладвани в срок от 24 часа:

 

 1. Наименование на веществото и номер в регистъра         на Службата за химични индекси (САS RN)

 2.  Пределно допустима стойност

3.Максимално допустима стойност за целите на издаване на разрешения съгласно член 5, параграф 3

4. Код по Комбинираната номенклатура (КН) на съединение с определен химичен състав, пред­ ставено самостоятелно, което отговаря на изиск­ ванията на забележка 1 съответно към глава 28 или 29 на КН

5. Код по Комбинираната номенклатура (КН) на смес без съставки (напр. живак, благородни или редки метали или радиоактивни вещества), които биха довели до класифи­ циране по друг код по КН

Азотна  киселина  (CAS  RN  7697-37-2)

3 % масови

10 % масови

ex 2808 00 00

ex 3824 99 96

Водороден пероксид (CAS RN 7722-84- 1)

12 % масови

35 % масови

2847 00 00

ex 3824 99 96

Сярна  киселина  (CAS  RN  7664-93-9)

15 % масови

40 % масови

ex 2807 00 00

ex 3824 99 96

Нитрометан (CAS  RN  75-52-5)

16 % масови

100 % масови

ex 2904 20 00

ex 3824 99 92

Амониев  нитрат  (CAS  6484-52-2);

16 % масови азот, свързан в амониев нитрат[1]

Не  се  издава  разрешение

3102 30 10 (във воден разтвор)

3102 30 90 (други)

ex 3824 99 96

Калиев  хлорат  (CAS  RN  3811-04-9)

40 % масови

Не  се  издава  разрешение

ex 2829 19 00

ex 3824 99 96

Калиев перхлорат (CAS 7778-74-7)

40 % масови

Не  се  издава  разрешение

ex 2829 90 10

ex 3824 99 96

Натриев  хлорат  (CAS  RN  7775-09-9)

40 % масови

Не  се  издава  разрешение

2829 11 00

ex 3824 99 96

Натриев перхлорат  (CAS  RN  7601-89-0)

40 % масови

Не  се  издава  разрешение

ex 2829 90 10

ex 3824 99 96

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  II

ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДОКЛАДВАНЕ

 

Списък на веществата, в самостоятелен вид или в смеси или вещества, по отношение на които подозрителните трансакции и значителните липси и кражби трябва да бъдат докладвани в срок от 24 часа:

1. Наименование  на  веществото  и  номер  в  регистъра  на Службата за химични индекси (САS RN)

2. Код по Комбинираната номенклатура (КН) (1)

3. Код по Комбинираната номенклатура (КН) на смеси без съставки (напр. живак, благородни или редки метали или радиоактивни вещества), които биха довели до класифициране по друг код по КН (1)

Хексамин (CAS RN 100-97-0)

ex 2933 69 40

ex 3824 99 93

Ацетон  (CAS  RN  67-64-1)

2914 11 00

ex 3824 99 92

Калиев  нитрат  (CAS  RN  7757-79-1)

2834 21 00

ex 3824 99 96

Натриев  нитрат  (CAS  RN  7631-99-4)

3102 50 00

ex 3824 99 96

Калциев  нитрат  (CAS  RN  10124-37-5)

ex 2834 29 80

ex 3824 99 96

Калциев  амониев  нитрат  (CAS  RN  15245-12-2)

ex 3102 60 00

ex 3824 99 96

Магнезий, прах  (CAS  RN  7439-95-4) ([2])([3])

ex 8104 30 00

 

Магнезиев  нитрат  хексахидрат  (CAS  RN  13446-18-9)

ex 2834 29 80

ex 3824 99 96

Алуминий,  прах  (CAS  RN  7429-90-5) (2)(3)

7603 10 00

ex 7603 20 00

 

 

ІІІ. ЗАБРАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И УПОТРЕБА

Чл.4.  Прекурсори на взривни вещества под ограничение, т.е. по Приложение І, не се  предоставят на масовия потребител, нито се  въвеждат, притежават или употребяват от масовия потребител.

Чл.5. ФОТ не продава прекурсори на взривни вещества на физически лица.

Чл.6.  Ограничението по чл.4 се прилага и за смеси, съдържащи хлорати или перхлорати, изброени в Приложение I, когато общата концентрация на тези вещества в сместа надвишава пределно допустимата стойност на което и да е от тези вещества, определена в колона 2 от таблицата в Приложение I.

 

ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗИСКВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ТРЕТОТО ЛИЦЕ

Чл.7. (1).    За да провери дали потенциалният клиент е професионален потребител или друг икономически оператор, ФОТ изисква за всяка трансакция, освен ако тази проверка на потенциалния клиент вече не е извършена в срок от една година преди датата  на трансакцията и трансакцията не се отклонява съществено от предходните трансакции, следната информация:

а) документ за самоличност на лицето, упълномощено да представлява потенциалния клиент;

б) търговска дейност, занятие или професия, заедно с търговската фирма на дружеството, адреса и идентификационния номер по ДДС или всеки друг имащ отношение регистрационен номер, ако има такъв, на потенциалния клиент;

в) предвидената от потенциалния клиент употреба на прекурсорите на взривни вещества под ограничение.

(2). За целите на събиране на горната информация, от третото лице – купувач се изисква представянето на следната Декларация, която е по образец, представляващ Приложение ІV към Регламента:

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КЛИЕНТА

(важи за период от 12 месеца от предоставянето)

 

относно конкретната употреба или употреби на прекурсор на взривни вещества под ограничение, посочен в Регламент (ЕС) 2019/1148  на Европейския парламент и на Съвета (1)

 

(Попълнете с главни букви) (*) Долуподписаният/долуподписаната,

Име  (клиент):                                                                                                                                             

 

Документ  за  самоличност  (номер,  издаващ  орган):                                                                                    

 

Упълномощен  представител  на:

 

Дружество (принципал):                                                                                                                             

 

Идентификационен номер по ДДС или друг номер за идентификация на дружеството (**)/Адрес:

 

 

 

Стопанска дейност/занятие/професия:                                                                                                         

 

 Търговско наименование на продукта

Прекурсор на взривни  вещества под ограничение

 CAS №

 Количество  (kg/  l)

 Концентрация

 Предвидена  употреба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Декларирам, че търговският продукт и веществото или сместа, които той съдържа, се използват само за посочената употреба, която при всички случаи е законна, и ще бъдат продавани или доставяни  на  друг  клиент  само  ако  той направи подобна декларация за употребата, при спазване на ограниченията, установени в Регламент (ЕС) 2019/1148 за предоставянето им на масовия потребител.

 

Подпис:                                                                           

 

Име:                                                                                 

 

Длъжност:                                                                          

Дата:  

(1)         Регламент (ЕС) 2019/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за предлагането на пазара и употребата на прекурсори на взривни вещества, за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 98/2013 (ОВ L 186, 11.7.2019  г.,   стр.  1).

(*)  Можете да  добавите необходимите редове в  таблицата с  веществата.

(**) Можете да проверите валидността на идентификационния номер по ДДС на икономическия оператор чрез уебсайта VIES на Коми­

сията. В зависимост от националните правила за защита на данните някои държави членки ще предоставят данни и за името и адреса,

свързани с идентификационния номер по ДДС, които са регистрирани в националните бази данни.

 

Чл.8. Ако са налице основателни причини за съмнение в законосъобразността на предвидената употреба на прекурсора на взривни вещества под ограничение, ФОТ има задължение да докладва за подозрителна трансакция и за опитите за такива трансакции. Подозрителни трансакции се докладват, независимо дали потенциалният клиент е масов потребител, професионален потребител или икономически оператор.

Чл.9. За подозрителни, съгласно Регламента, се считат трансакции, при които потенциалният клиент действа по един или няколко от следните начини:

а) не дава ясен отговор за предвидената употреба на регулираните прекурсори на взривни вещества;

б) не изглежда запознат с предвидената употреба на регулираните прекурсори на взривни вещества или не може да я обясни правдоподобно;

в)  възнамерява да закупи регулирани прекурсори в количества, комбинации или концентрации, които са необичайни за законна употреба;

г)  не желае да предостави документ за самоличност, за място на пребиваване или, когато е приложимо, за качеството на професионален потребител или икономически оператор;

Чл.10. ФОТ е длъжен да докладва за подозрителна трансакция или опит за такава подозрителна трансакция на СРЗИ в рамките на 24 часа, след като се прецени, че е подозрителна. Когато се докладва за такава трансакция, се съобщават, когато е възможно, самоличността на клиента и всички обстоятелства, довели до преценката, че трансакцията е подозрителна.

Чл.11. ФОТ е длъжен да докладва за значителни липси и кражби на регулирани прекурсори на взривни вещества в рамките на 24 часа след откриването им на СРЗИ. За да определят дали липсата или кражбата е значителна, те вземат предвид дали количеството е необичайно, като отчитат всички обстоятелства на конкретния случай

Чл.12. При продажба на прекурсори на взривни вещества по Приложение І на друг икономически оператор, служителят на ФОТ е необходимо да информира този оператор за задължението му да докладва, в случаите по-горе.

V.ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл.13. За проверка на спазването на Регламента, както и за предотвратяване и откриване на случаи на незаконно производство на взривни вещества, ФОТ е длъжен да съхранява информацията, посочена в чл.7.(2), за период от 18 месеца, считано от датата на трансакцията. През този срок информацията се предоставя за проверка по искане на националните органи за инспекция или на правоприлагащите органи.

 

VІ. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл.14. Всички лични данни предоставени от клиента посредством Декларацията по-горе, а именно: имена на представляващия клиента и номер на личната му карта, ще бъдат съхранявани от ФОТ, съобразно задълженията му като администратор на лични данни, посочени в РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година (Общ регламент относно защитата на данните).

[1] 16 % масово съдържание на азот спрямо амониевия нитрат съответства на 45,7 % амониев нитрат, без примеси.

[2] С размер на частиците, по-малък от 200 μm

[3] Като  вещество  в  самостоятелен  вид  или  в  смеси,  съдържащи  70 %  масови  или  повече  алуминий  или  магнезий.

 

Продуктът е добавен в любими

FOT.BG използва "бисквитки", за да подобри вашето

преживяване и да анализира трафика към сайта.