ПОЛИТИКА

ЗА ДЕЙНОСТИ С ПРЕКУРСОРИ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Версия от 19.09.2022г.

Настоящата политика има за цел да установи правила за работа с регулирани  прекурсори на наркотични вещества и продажбата на тези вещества на трети лица в съответствие с действащото законодателство.

pdfПриложение - Декларация 1

„ФОТ“ ООД извършва продажба на прекурсори на наркотични вещества единствено на юридически лица или на физически лица (еднолични търговци), които са регистрирани като търговци и извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон.

 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. Към датата на създаване на Процедурата с Наредба №1 от 18.04.2008г. за контрол на прекурсорите на наркотични вещества („Наредба“), в изпълнение на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета, се установяват следните три категории прекурсори на наркотични вещества:

 ПЪРВА КАТЕГОРИЯ

 Прекурсор

 КН* обозначение

(ако е различно)

 КН код **

 CAS № ***

 1-фенил-2-пропанон

 Фенилацетон

 2914 31 00

 103-79-7

N-ацетилантранилова киселина

2-ацетамидобензоена киселина

2924 23 00

89-52-1

Изосафрол

(cis+trans)

2932 91 00

120-58-1

3,4-метилен-диоксифенил-2-пропанон

1-(1,3-Бензодиоксол-5-ил) -2-пропанон

2932 92 00

4676-39-5

Пиперонал

2932 93 00

120-57-0

Сафрол

2932 94 00

94-59-7

 Ефедрин

 

 2939 41 00

 299-42-3

Псевдоефедрин

 

 2939 42 00

 90-82-4

 Норефедрин ex

 

 2939 49 00

 14838-15-4

 Ергометрин

 

 2939 61 00

0-79-7

 Ерготамин

 

 2939 62 00

 113-15-5

 Лизергинова киселина

 

 2939 63 00

 82-58-6

 Стереоизомерните форми на веществата, изброени в тази категория, с изключение на катина****, когато съществуването на такива форми е възможно.

 Солите на веществата, изброени в тази категория, когато съществуването на такива соли е възможно, с изключение на солите на катина.

 ВТОРА КАТЕГОРИЯ

 Прекурсор

 КН* обозначение

(ако е различно)

 КН код **

 CAS № ***

 Оцетен анхидрид

 

 2915 24 00

 108-24-7

 Фенилоцетна киселина

 

 2916 34 00

 103-82-2

Антранилова киселина

 

2922 43 00

 118-92-3

Пиперидин

 

2933 32 00

110-89-4

Калиев перманганат

 

2841 61 00

7722-64-7

Солите на веществата, изброени в тази категория, когато съществуването на такива соли е възможно.

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Прекурсор

КН* обозначение

(ако е различно)

КН код **

CAS № ***

Солна киселина

Хлороводород

2806 10 00

7647-01-0

Сярна киселина

2807 00 10

7664-93-9

Толуол

2902 30 00

108-88-3

Етилов етер

Диетилов етер

 2909 11 00

 60-29-7

Ацетон

2914 11 00

67-64-1

Метилетилкетон

Бутанон

2914 12 00

78-93-3

 Солите на веществата, изброени в тази категория, когато съществуването на такива соли е възможно, с изключение на солите на солната и сярната киселина.

 *

 Комбинираната номенклатура.

 **

 Код по Комбинираната номенклатура.

 ***

 CAS № e “Chemical abstracts service registry number”, който е уникален цифров идентификатор, специфичен за всяко вещество и неговата структура. CAS № е специфичен за всеки изомер. CAS №-та за солите на веществата, изброени по-горе, са различни от дадените.

  1. „ФОТ“ ООД е регистриран под № 53/05.12.2003г. в Публичния регистър на фирмите, регистрирани за дейности с прекурсори на наркотични вещества от Категория 2 и 3, който се завежда от Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите към Министерство на икономиката. По силата на регистрацията, съгласно Наредбата, „ФОТ“ ООД има право да внася, пуска на пазара, изнася и реекспортира прекурсори на наркотични вещества само от втора категория и трета категория. Износ и реекспорт се извършва по изключение и единствено след изрично одобрение от отговорното лице.
  2. Линк за публичните регистри на лицата лицензирани за дейности с прекурсори на наркотични вещества от Категория 2 и 3:

         За категория 2

http://www.mi.government.bg/bg/themes/publichen-registar-na-firmite-licenzirani-za-deinosti-s-prekursori-614-231.html

 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ВНОС НА ПРЕКУРСОРИ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

  1. Всички документи свързани с товара, при внос на прекурсори на наркотични вещества от Категория 2 (търговски, митнически, транспортни, административни, декларации от краен потребител и други документи), се съхраняват за срок от 3 години, считано от края на календарната година, в която е била извършена операцията.
  2. Обстоятелства, свързани с необичайни поръчки или сделки с прекурсори на наркотични вещества, пораждащи съмнение, че прекурсорите могат да бъдат отклонени за незаконно производство на наркотични вещества следва да бъдат незабавно съобщени на отговорника и на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите към Министерство на икономиката.

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ И ПРОЦЕДУРА ПРИ ПРОДАЖБА

  1. 1. При заявка от страна на клиента, същият трябва да предостави на „ФОТ“ ООД правилно попълнена, подписана и подпечатана декларация за конкретна употреба на прекурсорите от втора категория, съгласно Приложение № 1 от НАРЕДБА № 1 от 18.04.2008 г. Декларацията може да бъде приета и само като сканирано копие;

2.1 За всяко отделно закупувано вещество от Категория 2 се изисква, подписва и подпечатва отделна декларация за употреба. Декларацията е съгласно образеца по Приложение №1, като се попълват на фирмена бланка на купувача.

2.2 Освен българската декларацията, се изисква, подписва и подпечатва отделна декларация за употреба от крайния потребител, по образец на доставчика (customer declaration of specific use(s) of the scheduled category 2 substance (multiple transactions)), за да бъде освободена поръчката на веществото от производителя.

  1. „ФОТ“ ООД извършва продажба на прекурсори на наркотични вещества от втора категория на юридически лица, ако количествата не надвишават в продължение на една година посочените в Приложение ІІ от Регламент 273/2004, а именно:

 

Прекурсор

Количество

Оцетен анхидрид

100 л

Калиев перманганат

100 кг

Антранилова киселина и нейните соли

1 кг

Фенилоцетна киселина и нейните соли

1 кг

Пиперидин и неговите соли

0,5 кг

Продуктът е добавен в любими

FOT.BG използва "бисквитки", за да подобри вашето

преживяване и да анализира трафика към сайта.