При получаването на стоката, Купувачът или посоченото от него лице-получател е длъжен незабавно да я прегледа, като в случай, че констатира явни недостатъци, например: нарушена цялост на опаковката, видими транспортни дефекти, установени липси в окомплектовката, липса на придружаващи аксесоари, липса на придружаващи документи /който и да е от изискваните документи по българското законодателство/, следва незабавно да информира лицето, извършващо доставката.

В този случай се съставя констативен протокол за отказ от страна на Купувача да получи стоката, за което същият информира ФОТ в писмен вид, като използва следната бланка за отказ от договор:

Разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на Купувача. 

В случай, че Купувачът или посоченото от него лице-получател не направи оглед на получената стока и не предяви незабавни претенции пред лицето извърщващо доставката, стоката се смята за одобрена и ПОТРЕБИТЕЛЯТ губи право да претендира на по-късен етап за наличие на явни недостатъци на стоката.

Правото за претендиране на скрити недостатъци може да се упражни не по-късно от един месец от получаване на стоката, чрез бланката по-горе.  

По отношение на правата и задълженията на страните по договорите за покупко-продажба на стоки, сключени между „ФОТ“ ООД и клиенти, се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.

Продуктът е добавен в любими

FOT.BG използва "бисквитки", за да подобри вашето

преживяване и да анализира трафика към сайта.