Сервиз - гаранционен и извънгаранционен:

E-mail: service@fot.bg

Телефон: 02/ 950 66 60

Факс: 02 / 955 955 1

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ И СЕРВИЗНИ УСЛОВИЯ

1. ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия уреждат отношенията между „ФОТ“ ООД (ФОТ) и юридическото лице („Контрагент“), закупило оборудване/апаратура/системи от „ФОТ“ ООД, по повод реализирането на правото на сервизно гаранционно и извънгаранционно обслужване и профилактика на Оборудването, в случай на повреди, дефекти и/или експлоатационни проблеми по Оборудването, възникнали при неговата правилна и нормална експлоатация по предназначение.

2. УСЛОВИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ НА ГАРАНЦИЯТА

2.1. Приемането на оборудването означава, че Контрагентът приема настоящите Общи гаранционни и сервизни условия. Гаранционният срок започва да тече от датата на гаранционната карта, издадена в съответствие с приемо-предавателния протокол при доставката на Оборудването.

2.2. С оглед запазване на правото си на Гаранционно сервизиране, Контрагентът е длъжен да спазва следните изисквания:

2.2.1. Да съхранява оригиналната опаковка на закупеното Оборудване, както и цялата прилежаща към него документация до изтичане на гаранционния срок.

2.2.2. Да не извършва никакви изменения, модификации, ремонт, както и друг вид механично, химично или друг вид несъгласувано с ФОТ въздействие по отношение на Оборудването.

2.2.3. Да спазва техническите изисквания за съхранение и експлоатация на Оборудването, в т.ч. изискванията за температура, чистота и влажност на помещението, в което се съхранява и/или работи Оборудването, указани в документацията на Производителя.

2.2.4. Да спазва графика на профилактика в случаите, в които това е указано от производителя, което спазване трябва да бъде удостоверено с документация от сертифициран служител на ФОТ.

2.2.5.Да осигурява експлоатационните условия за Оборудването, определени от производителя.

2.2.6. Фабричният номер на Оборудването следва да може да се прочете.

3. НЕОБХОДИМИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЕРВИЗА

3.1. Контрагентът следва да уведоми ФОТ в рамките на 24 часа от възникване на проблем в работата на Оборудването като изпрати заявка в писмен вид на следния електронен адрес на ФОТ: service@fot.bg. В подадената заявка е необходимо да са налични най-малко следните данни: име на Контрагента, номер на гаранционна карта, фабричен номер на Оборудването, местонахождение на Оборудването и описание в свободен текст на проблема.

3.2. Сервизът се извършва в сервизната база на ФОТ или на място, при възможност за сервизиране при Контрагента.

3.2.1. При сервизиране на място транспортните и командировачните разходи са за сметка на Контрагента.

3.2.2.При сервизиране в сервизната база на ФОТ, транспортирането на Оборудването до базата е за сметка на Контрагента, а връщането му обратно на адреса е за сметка на ФОТ.

3.3. Контрагентът осигурява достъп на служители на ФОТ до Оборудването в рамките на времето, необходимо им за извършване на ремонта на Оборудването в работно време на ФОТ - от 08:30ч. до 17:30ч..

3.4. Рискът по време на транспортирането на Оборудването до и от сервиза е за сметка на Контрагента, като оборудването трябва да се достави в оригинална опаковка с номер на гаранционната карта, номер на фактура за покупката на оборудването и входящ номер на заявката за сервиз.

3.5.    ФОТ запазва правото си да изпраща за своя сметка сервизираното Оборудване до трети сервизи.

3.6.    Когато Оборудването е в гаранция, но сервизният проблем не е гаранционен, Контрагентът заплаща диагностиката и получава оферта за сервиз и необходими резервни части.

4. ОБСТОЯТЕЛСТВА ИЗКЛЮЧВАЩИ ГАРАНЦИОННАТА ОТГОВОРНОСТ НА ФОТ

4.1. Гаранционната отговорност на ФОТ отпада при:

а. извършени изменения, модификации и ремонт по Оборудването, несъгласувани с производителя и ФОТ.

б. всякакви повреди по Оборудването, причинени пряко или косвено поради небрежност или умишлено от страна на Контрагента, в т.ч. поради неспазване на изискванията за експлоатация и поддръжка.

в. повреда, причинена от механично, химично или друг вид неправилно въздействие по отношение на Оборудването.

г. несъобразено с инструкциите на производителя прилагане на химикали и консумативи при работа с Оборудването.

д. несъответствие на данните на документите с тези на Оборудването (напр. липса или несъвпадение на информация за сериен номер/марка/модел и др.).

е. повреди вследствие на лошо съхранение, неправилен монтаж, заливане с течности, токов удар, вибрации, природни въздействия, включително неправилно изпълнена кабелна връзка, захранващи напрежения, различни от указаните на фабричната табела на Оборудването, неправилно функциониращи необходими работни ресурси и комуникации.

ж. експлоатиране на Оборудването не по предназначение

з. неспазване на гаранционите условия, описани в съпътстващата документация.

4.2. Обстоятелствата по-горе в т.4.1. са изброени неизчерпателно, като ФОТ си запазва правото да заяви отпадане на гаранционната си отговорност при спазване на законоустановените изисквания за това.

5. ОТГОВОРНОСТ НА ФОТ ПРИ СЕРВИЗИРАНЕ

5.1. ФОТ гарантира пълното запазване на заводските настройки, параметри и функции на Оборудването единствено в случай на ремонт с оригинални резервни части.

5.2. ФОТ няма да приема рекламации и гаранционни претенции и няма да носи отговорност за гаранционно сервизиране в случай на несъгласувана с него интервенция по отношение на Оборудването от неквалифицирани лица.

5.3. Гаранционният срок е ограничен и не обхваща определени компоненти на оборудването, в съответствие с указанията на производителя.

5.4. По време на гаранционно обслужване ФОТ не осигурява заменящо оборудване.

6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФОТ

6.1. Да извършва Гаранционното сервизиране с квалифицирани  специалисти, качествено и в срок.

6.2. Да осигури срок за реакция до 24 (двадесет и четири) часа в работни дни от уведомяването, най-малко посредством консултация по телефон или тийм вюър. Срокът за реакция при Сервизиране не е срок за отстраняване на възникнала повреда и/или експлоатационен проблем или за подмяна на дефектирала част в Оборудването.

6.3. Да отстрани, за своя сметка и при спазване на изискванията, установени от производителя, на възникнала повреда и/или експлоатационен проблем или да подмени дефектирала част в Оборудването, възникнали при неговата правилна и нормална експлоатация по предназначение, по време на гаранционния срок и след представяне на гаранционната карта в съответствие с гаранционните условия. 

6.4. Да полага всички усилия за максимално съкращаване, в рамките на своите възможности, на времето за ремонт, подмяна на дефектирали части и отстраняване на повреди.

6.5. Да спазва всички технически, технологични и противопожарни правила и правилата за безопасност и охрана на труда при извършване на договорените дейности.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Оборудването е апаратурата/системата, по отношение на което ФОТ извършва Профилактика и/или сервизно обслужване.

Гаранционен срок е предвиденият от производителя срок, през който е в сила неговата гаранционна отговорност**.

Сервизно гаранционно обслужване („Гаранционно сервизиране“) представлява диагностициране на състоянието на Оборудването при възникнала повреда и/или експлоатационен проблем, възникнали по време на неговата правилна и нормална експлоатация по предназначение по време на Гаранционния срок и отстраняването, за сметка на ФОТ, на повредата и/или експлоатационния проблем от квалифициран специалист.

Консуматив е прилежаща част на Оборудването, която нормално и в рамките на обичайната  му експлоатация подлежи на износване, изхабяване и/или унищожаване и/или има предпазни функции (крушки, предпазители, филтри, електроди, гумени тампони, маркучи и др.)

Забележка:

Гаранционната отговорност на ФОТ не се отнася за инсталираните при Гаранционното сервизиране консумативи

** Гаранционната отговорност е различна от отговорността за недостатъци по чл.193 и сл. ЗЗД.

Продуктът е добавен в любими

FOT.BG използва "бисквитки", за да подобри вашето

преживяване и да анализира трафика към сайта.